Formalności związane z zatrudnieniem Ukraińca

Emigracja pracowników ze Wschodu Europy do Polski jest już faktem. Zastanawiasz się, jak zatrudnić Ukraińca? Krok po kroku przedstawiamy procedurę, którą będziesz musiał przejść.


Zatrudnienie pracownika z zagranicy, czyli cudzoziemca, wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Podstawową sprawą jest uzyskanie pozwolenia na pracę u wojewody. W przypadku pracowników z Ukrainy polski ustawodawca wprowadził odrębne przepisy – tzw. procedurę uproszczoną. Dodatkowym ułatwieniem jest, że od 11 czerwca 2017 r. pracownicy z Ukrainy nie muszą posiadać wizy. Z punktu widzenia pracodawców oznacza to spore oszczędności zarówno finansowe, jak i czasowe.

Na czym polega procedura zatrudnienia obcokrajowca z Ukrainy? Poniżej opisujemy kroki, które – jako pracodawca – będziesz musiał wykonać.

Krok pierwszy – formalności w urzędzie pracy

Zasadniczo Ukraińcy poszukujący pracy w Polsce muszą posiadać zezwolenie na pracę. Ukraińcy mogą jednak przekraczać granicę, mając jedynie zarejestrowane w urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jako pracodawca musisz zatem udać się do właściwego urzędu pracy, aby zarejestrować takie oświadczenie.

Jak prawidłowo napisać oświadczenie? Najłatwiej skorzystać z formularza, który jest dostępny na stronach rządowych, np. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Złożenie i zarejestrowanie wniosku jest bezpłatne.

Krok drugi – przekazanie oświadczenia cudzoziemcowi

Gdy dopełnisz formalności w urzędzie, otrzymasz oświadczenie wraz z adnotacją o jego zarejestrowaniu. Dokumenty te (oryginały) przekaż cudzoziemcowi, którego zamierzasz zatrudnić – będą one mu potrzebne przy przekraczaniu granicy.


Nie wiesz gdzie znaleźć Ukraińców chętnych do pracy w Polsce?Aktualnie nie obowiązuje przepis nakazujący Ukraińcom zamierzającym pracować w Polsce posiadanie wizy. Nie oznacza to jednak, że osoby wjeżdżające do naszego kraju nie są kontrolowane na granicy. W razie kontroli cudzoziemiec musi udowodnić, że spełnia warunki wjazdu i pobytu na terenie Polski. Oświadczenie będzie do tego wystarczające.

Krok trzeci – podpisanie z cudzoziemcem umowy

Jako pracodawca masz wiele obowiązków, a jednym z nich jest podpisanie umowy z pracownikiem przed dopuszczeniem go do stanowiska pracy. Od charakteru pracy zależy, czy będzie to umowa o pracę lub jedna z umów cywilnoprawnych, np. umowa o dzieło.

Aktualnie w Polsce stawka minimalna obowiązuje zarówno przy stosunku pracy, jak i umowach cywilnoprawnych. Nie ma znaczenia, czy pracownikiem jest cudzoziemiec – w umowie nie może znaleźć się stawka niższa niż minimalna. W przypadku umowy o pracę w 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy na podstawie umowy o pracę wiąże się również z dopełnieniem innych formalności, np.:

  • skierowaniem pracownika na badania lekarskie i kurs BHP,
  • zgłoszeniem zatrudnionego do ZUS-u,
  • zapoznaniem pracownika z regulaminem pracy, jeżeli taki funkcjonuje w zakładzie pracy.

Przez jaki okres cudzoziemiec może wykonywać pracę?

Ukrainiec, który posiada zarejestrowane oświadczenie, może pracować na terenie Polski. Przez jaki czas? Okres wykonywania pracy nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu roku. Jeżeli będziesz chciał, aby pracownik wykonywał na Twoją rzecz pracę przez dłuższy okres, to po upływie 3 miesięcy możesz wystąpić do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę (typu A) jest wydawane na okres do 3 lat. W przypadku Ukraińców ma zastosowanie uproszczona procedura – nie przeprowadza się np. tzw. testu rynku pracy, czyli nie bada się, czy pracodawca ma możliwość zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy. Praca w Polsce jest związku z tym dla Ukraińców szeroko dostępna.

Jak szukać Ukraińców?

Wprowadzenie uproszczonych procedur to znaczne ułatwienie zarówno dla potencjalnych pracowników, jak i pracodawców z Polski. Zatrudnianie Ukraińców jeszcze nigdy nie było tak proste. Gdy wiesz już jak, od strony formalne, wygląda zatrudnienie Ukraińca, pozostaje Ci tylko znaleźć osobę mającą pożądane umiejętności.