Prawne obowiązki w stosunku do zatrudnionego Ukraińca

Pracownik magazynu używającego wózka ręcznego

Z roku na rok wzrasta liczba zatrudnianych w naszym kraju Ukraińców. Osoby z tego państwa wykonują swoje zadania fachowo, dokładnie i tanio, co dla większości przedsiębiorców jest najważniejszym kryterium. To sprawia, że w naszym kraju nie brakuje chętnych na usługi wschodnich sąsiadów. Zwłaszcza, że polscy właściciele mają nierzadko kłopoty ze znalezieniem pracodawców wśród rodaków, którzy często emigrują “za chlebem” do Wielkiej Brytanii czy Niemiec albo po prostu dyktują sobie wynagrodzenie nieadekwatne do wykonywanych zajęć. Zatrudnienie Ukraińca oznacza wiele korzyści dla pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że taka osoba ma też obowiązki w stosunku do pracownika we Wschodu. Jakie? Zapraszamy do lektury.

 

Legalne zatrudnienie

W pierwszej kolejności pracodawca powinien legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy. Warto zaznaczyć, że cudzoziemiec pochodzący z tego państwa nie musi posiadać zezwolenia na pracę (podobnie jak Ormianie, Białorusini, Gruzini, Mołdawianie i Rosjanie). Mówi o tym Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracodawca powinien złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (w którym muszą być zawarte najważniejsze kwestie odnośnie wykonywanych obowiązków) oraz zawrzeć umowę, która będzie zgodna z powyższym oświadczeniem. Trzeba podkreślić, że umowa musi być zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy. To oznacza, że cudzoziemiec nie może wykonywać zadań określonego rodzaju na rzecz pracodawcy oraz w miejscu przez niego wskazanym, jeśli są one niezgodne z obowiązującą w naszym kraju literą prawa.

 

Zapewnienie ubezpieczenia

W przypadku podjęcia współpracy w oparciu o umowę o pracę, w dalszej kolejności obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie pracownika do wymaganego ubezpieczenia społecznego. Musi to zrobić w ciągu jednego tygodnia od daty jego zatrudnienia. Warto wiedzieć, że zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych takie świadczenia muszą dotyczyć wszystkich osób fizycznych, które na obszarze naszego kraju są albo pracownikami, albo zleceniobiorcami. To oznacza, że zatrudniony w firmie obywatel Ukrainy również zalicza się do tego grona, ponieważ wykonuje określone zadania na rzecz pracodawcy. Wiele osób błędnie uważa, że obywatele innego kraju nie muszą posiadać tego dokumentu, co jest rzecz jasna niezgodne z obowiązującym w naszym kraju prawem.

 

Przestrzeganie Kodeksu Pracy

Kolejnym ważnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie obywatelowi Ukrainy odpowiednich warunków wykonywanych przez niego obowiązków, które także zawarte są w Kodeksie Pracy. Chodzi między innymi o czas pracy, wynagrodzenie za pracę, urlopy wypoczynkowe oraz bezpłatne czy uprawnienia związane z rodzicielstwem. Niektórzy przedsiębiorcy uważają, że Ukraińcy podlegają innym zasadom w tym względzie. Warto zauważyć, że niestety są osoby, które wykorzystują fakt zatrudnienia cudzoziemców. Trzeba jednak zaznaczyć, że Ukrainiec zatrudniony w naszym kraju ma również swoje prawa, które należy respektować. Nie można zatem zlecać w pracy nieodpowiednim wymiarze czasowym czy za zbyt małe stawki.

 

Zagwarantowanie bezpieczeństwa

Na pracodawcy ciąży także konieczność zapewnienia swojemu pracownikowi odpowiedniego bezpieczeństwa w czasie wykonywania przez niego określonych w umowie obowiązkach. W związku z tym przedsiębiorca powinien sprawować nadzór oraz kontrolę nad warunkami pracy na terenie prowadzonych robót (mogą to być budowy czy hale przemysłowe itd.). Ponadto pracodawcy nie mogą dopuszczać zatrudnionych cudzoziemców do prac, do których te osoby nie posiadają odpowiednich uprawnień i umiejętności. W większych firmach, Ukrainiec powinien być poddany szkoleniu BHP. Warto zaznaczyć, że na pracodawcy ciąży także obowiązek zatrudnienia osób, które mają wykonane wszystkie badania lekarskie, a ich wyniki potwierdzają, że dana osoba może wykonywać konkretne zajęcia. Pracodawca powinien zapoznać zatrudnionego cudzoziemca z zagrożeniami, jakie występują na jego stanowisku pracy. Poza tym powinien dostarczyć mu odpowiednią odzież roboczą i urządzenia, które zwiększą jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania odpowiednich zadań.