Zatrudnianie Ukraińców – co zmienia się od stycznia 2018 r.?

zdjęcie przedstawiające mężczyznę przed komputerem, który robi notatki

Polscy pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają Ukraińców, aby uzupełnić niedobory kadrowe. Od stycznia 2018 r. wchodzi w życie kilka nowych przepisów, które dotyczą zatrudniania m.in. pracowników tej narodowości. Co dokładnie ulega zmianie? Rozwiewamy wątpliwości.

Aktualna procedura zatrudniania Ukraińców

Aktualne przepisy w zakresie zatrudnienia obywateli Ukrainy obowiązują do końca 2017 r. Pracodawca, który ma problem z obsadzeniem stanowisk, może przyjąć do pracy np. Ukraińców, których na polskim rynku pracy jest więcej.

Zatrudnianie Ukraińców (a także pracowników z: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy i Federacji Rosyjskiej) odbywa się na podstawie tzw. procedury uproszczonej. Pozwolenie na pracę nie jest wymagane, podobnie jak przeprowadzanie testu rynku (procedury, której celem jest uzyskanie informacji o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o lokalny rynek).

Pracodawca, który zamierza zatrudnić Ukraińca, musi wykonać następujące kroki:

  • We właściwym ze względu na siedzibę firmy urzędzie pracy złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dokument można złożyć zarówno osobiście, jak i drogą elektroniczną. Rejestracja oświadczenia jest bezpłatna.
  • Po zarejestrowaniu oświadczenia przekazać jego oryginał Ukraińcowi, który ma zostać zatrudniony. Dokument będzie mu potrzebny do legalnego przekroczenia granicy.
  • Zawrzeć z pracownikiem umowę – o pracę lub cywilnoprawną (np. zlecenie). Umowa – zgodnie z przepisami – powinna zostać zawarta w formie pisemnej.


Nie wiesz gdzie znaleźć Ukraińców chętnych do pracy w Polsce?Dlaczego w życie wchodzą nowe przepisy?

Z roku na rok na polskim rynku przybywa pracowników z Ukrainy, a media często donoszą o nieprawidłowościach przy ich zatrudnieniu. Aby zatem:

  • uszczelnić procedurę zatrudnienia pracowników z Ukrainy, zapewnić im lepszą ochronę,
  • wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego,

od stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (poza art. 12). Wprowadza ona spore zmiany w dotychczasowym sposobie zatrudniania m.in. Ukraińców.

Jak będzie wyglądać zatrudnianie Ukraińców od stycznia 2018 r.?

Wspomniana wyżej ustawa przewiduje wprowadzenie następujących zmian:

  • zacznie obowiązywać nowy typ zezwolenia na pracę

Na jego podstawie pracę na terenie Polski będą mogli wykonywać pracownicy sezonowi. Zezwolenie na okres do 9 miesięcy w roku będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę podmiotu powierzającego pracę.
Zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane wyłącznie wówczas, gdy wysokość wynagrodzenia uzgodniona z cudzoziemcem i wpisana do umowy nie będzie niższa od wynagrodzenia pozostałych pracowników wykonujących pracę na tym samym stanowisku. Warunkiem uzyskania pozwolenia tego rodzaju jest także przedstawienie przez pracodawcę dokumentu, który poświadczy brak możliwości zaspokojenia jego potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy (wspomniany test rynku).

  • zacznie obowiązywać zezwolenie na pracę krótkoterminową

Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi możliwe będzie zatrudnienie Ukraińca na okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (mowa o pracy innej niż sezonowa). Wszystkie oświadczenia będą wpisywane do ewidencji oświadczeń przez starostę. Jednocześnie od stycznia 2018 r. będzie obowiązywać nowa formuła oświadczenia – bazuje ona na aktualnie obowiązującej.

  • sprawniejsze wyłapywanie wniosków składanych dla pozoru

Zaczną obowiązywać nowe przesłanki, na które będą mogli powołać się urzędnicy, odmawiając wydania zezwolenia na pracę. Zarówno urzędy pracy, jak i ZUS, będą mogły też szybciej uzyskać informacje, które pozwolą im stwierdzić, czy dany wniosek został złożony dla pozoru. Wszystkie wydawane przez urzędników decyzje będą wydawane w formie decyzji administracyjnej. Oznacza to, że pracodawcy będzie przysługiwało zaskarżenie ich do ministra właściwego do spraw pracy.

  • opłaty od wniosków

Urzędnicy będą mieli obowiązek pobierać opłatę za rozpatrzenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Opłata ma zmniejszyć nadużycia i zagwarantować, że składane podania będą rozpatrywane w możliwe najkrótszych terminach.

Przewidywane zmiany w zatrudnianiu Ukraińców i cudzoziemców z innych państw wschodnich są zatem znaczne. Ich wprowadzenie jest jednak pozytywnie oceniane przez specjalistów – to sposób, aby chronić pracowników zza granicy przed wyzyskiem.


Chcesz łatwo i szybko zatrudnić Ukraińca??