Zmiany prawne oraz konsekwencje nieoficjalnego pobytu w Polsce!

zdjęcie przedstawiające monterkę w pracy

Podczas obecnej sytuacji epidemiologicznej pojawiły się nowe zmiany prawne, wśród których znajdziemy zapis mówiący o przedłużeniu legalnego pobytu oraz pracy cudzoziemca do upływu 30. dni następujących po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Również od 1 grudnia 2020 roku obcokrajowcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych lub z adnotacją ,, Poland Business Harbour” , będą mogli pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Kolejną zmianą jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wyjeżdżających do Polski, obowiązkowe posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego, na cały okres pobytu (w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego). Warto również przyjrzeć się restrykcjom nielegalnego pobytu w Polsce.

Kiedy można mówić o nielegalnym pobycie

O nielegalnym pobycie jest mowa, gdy obcokrajowiec nie ma ważnej wizy, albo innego ważnego dokumentu, który pozwala na wjazd i pobyt na terytorium RP. Mowa o nieoficjalnym pobycie następuje również, gdy nie zostało opuszczone terytorium RP po upływie dopuszczalnego okresu pobytu.

Konsekwencje nielegalnego pobytu

Gdy obcokrajowiec przebywa nielegalnie rozpoczynane jest postępowanie administracyjne, które zobowiązuje do powrotu (dobrowolnego albo przymusowego) do swojej ojczyzny.

W decyzji powrotu dobrowolnego zostaje określony jego termin, podczas którego obcokrajowiec ma obowiązek opuścić terytorium RP. Decyzja o powrocie przymusowym zostaje wydana gdy istnieje prawdopodobieństwo ucieczki lub wymaga tego bezpieczeństwo państwa, decyzja ta nadawana jest natychmiastowo oraz wykonana przymusowo.

Cudzoziemiec może otrzymać również zakaz ponownego wjazdu  do państw obszaru Schengen  na okres od 6 miesięcy do 5 lat . Taki zakaz można cofnąć gdy obcokrajowiec udowodni, że

> wykonał obowiązki, które wynikały z otrzymanej decyzji

> ponowny wjazd do Polski ze względu ma uzasadnione okoliczności

> została przyznana pomoc w powrocie

Nieoficjalna imigracja wiąże się również z karami finansowymi. Gdy cudzoziemiec otrzyma grzywnę, musi wiedzieć, że nie otrzyma pozwolenia na tymczasowy pobyt na terenie Polski, a jego dane trafią do wykazu osób niepożądanych.

Prawa obcokrajowców

Cudzoziemiec ma prawo złożyć wniosek o jednorazowe przedłużenie terminu powrotu, które nie będzie dłuższe niż jeden rok. Dzieje się tak w sytuacji gdy:

> nastała wyjątkowa sytuacja np. wynikająca z łączących go więzi o charakterze rodzinnym

> obcokrajowiec zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przed Polskim organem władzy publicznej

Obcokrajowiec posiada również szereg rozmaitych praw m.in.

> możliwość odwołania od decyzji o zobowiązaniu do powrotu

> korzystanie z pomocy tłumacza

> współpraca z pełnomocnikiem

> złożenie wniosku o status uchodźcy

> możliwość złożenia wniosku o przedłużenie terminu opuszczenia Polski

Nasze uwagi

Warto załatwić wszelkie formalności szybciej, gdyż okres 30 dni jest na to zbyt krótki. Musimy również pamiętać o tym, że urzędy nie mogą obsłużyć nas wszystkich równocześnie. Jeżeli masz więcej pytań na temat pobytu Ukraińców w Polsce skontaktuj się z nami. Na każde pytanie z chęcią odpowiemy.